2019r.

Zarządzenie nr 1/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji wpłat
do budżetu w 2019r.

Zarządzenie 1/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:17:09.
Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na rok 2019.
 Zarządzenie 2/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:27:00.
Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 3/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:30:56.
Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 4/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 07:53:50.
Zarządzenie nr 5 /19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 09 stycznia 2019r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Ciepłowody

Zarządzenie 5/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:03:40.
Zarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
oraz Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie 6/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 09:32:40.
Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 7/2019

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:30:05 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie realizacji
zadań w obszarze świadczeń z ustawy o wsparciu
kobiet i rodzin "Za życiem"
 Zarządzenie 8/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:09:47 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 9/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:53:55 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lutego 2019r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach
 Zarządzenie 11/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 07:57:00 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 lutego 2019r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach
 Zarządzenie 12/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 08:01:27 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019 r. uchylające zarządzenie nr
11/2019 w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach
 Zarządzenie 13/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:50:31 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:48:54.
Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.
 Zarządzenie 14/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:30:22 | Data modyfikacji: 2019-02-06 08:31:57.
Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.
 Zarządzenie 15/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:33:22 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:34:10.
Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 lutego 2018r. w sprawie zmiany
zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowody w sprawie
powołania Komisji do spraw umorzeń, ulg,
odroczeń i rozkładania na raty podatków opłat
i innych należności pieniężnych o charakterze
publiczno - prawnym, stanowiących dochody Gminy
Ciepłowody oraz określenia zasad pracy Komisji
 Zarządzenie 16/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-11 11:06:39 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:34:10.
Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 lutego 2019r. zmieniające Zarządzenie nr
34/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 16
kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji
Mieszkaniowej
 Zarządzenie 17/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:33:12 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:34:10.
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach oraz określenia
szczegółowego trybu prac komisji.
 Zarządzenie 18/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-13 09:05:21 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:52:48.
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. Zmieniające zarządzenie
nr 4/2019 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 19/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:11:12 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:53:13.
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. Zmieniające zarządzenie
nr 7/2019 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 20/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:15:28 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:53:30.
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta
 Zarządzenie 21/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:18:32 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:53:43.
Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody
oraz w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do
wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 22/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:22:30 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:53:57.
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające załącznik do
zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 23/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-19 10:27:06 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:54:10.
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody.
 Zarządzenie 24/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:05:58 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:54:23.
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
 Zarządzenie 25/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:02:31 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:54:36.
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 luty 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019
r. planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Ciepłowodach oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady doskonalenia nauczycieli.
 Zarządzenie 26/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:55:46 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:20:09.
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019r.
 Zarządzenie 27/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:03:03 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:20:23.
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku.
 Zarządzenie 28/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-28 13:37:58 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:00:03.
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 29/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:39:26 | Data modyfikacji: 2019-03-06 11:59:36.
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów szystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości
 Zarządzenie 30/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:06:30 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:20:36.
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrań
wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad
sołeckich na terenie Gminy Ciepłowody i
określenia ich harmonogramu.
 Zarządzenie 31/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:09:37 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:20:46.
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożenia w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechnienia
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2019 roku.
 Zarządzenie 32/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:11:50 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:22:03.
Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku.
 Zarządzenie 33/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:17:01 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:22:03.
Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika do wydawania decyzji z zakresu
administracji publicznej oraz podpisywania innych
pism urzędowych na mających charakteru decyzji.
 Zarządzenie 34/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:58:27 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:22:03.
Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 marca 2019 r. w sprawie powołania
Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 35/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:01:05 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:22:03.
Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.
 Zarządzenie 36/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:37:22 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:22:03.
Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2018 rok
 Zarządzenie 37/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:53:15 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:54:27.
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 38/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:57:45 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:58:45.
Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru
"Oświadczenia dla celów naliczenia opłaty za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej"
 Zarządzenie 39/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-26 09:09:20 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:58:45.
Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 40/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:59:47 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:59:13.
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora
Żłobka Gminnego w Ciepłowodach
 Zarządzenie 41/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-01 09:03:53 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:02.
Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w
Ciepłowodach
 Zarządzenie 42/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-03 13:02:56 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagrodzenia samorządowych instytucji kultury,
dla których organizatorem jest Gmina Ciepłowody.
 Zarządzenie 43/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-15 16:28:15 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
roku.
 Zarządzenie 44/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:16:47 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 45/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:19:18 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 46/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:21:26 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracowników do dokonywania czynności związanych
z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
 Zarządzenie 47/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:24:40 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wtborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r.
 Zarządzenie 48/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:06:55 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie nr 49

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:42:17 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem"
 Zarządzenie nr 50/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:51:46 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:00:15.
Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem"
 Zarządzenie nr 51/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:12:16 | Data modyfikacji: 2019-05-13 13:59:21.
Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem"
 Zarządzenie nr 52/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:54:30 | Data modyfikacji: 2019-05-13 13:58:46.
Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem"
 Zarządzenie nr 53/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:57:23 | Data modyfikacji: 2019-05-13 13:58:46.
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czesie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie nr 54/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:15:49 | Data modyfikacji: 2019-05-13 13:58:46.
Zarządzenie nr 55/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2018 rok
 Zarządzenie nr 55/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:29:55 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:04:03.
Zarządzenie nr 56/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.
 Zarządzenie nr 56/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:51:49 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:10:25.
Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie opracowania planu
finansowego Żłobka Gminnego w Ciepłowodach na
2019r.
 Zarządzenie nr 57/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-23 10:38:37 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:10:25.
Zarządzenie nr 58/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2018

Zarządzenie nr 58/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-23 10:49:42 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:10:25.
Zarządzenie nr 59/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie nr 59/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-28 14:27:51 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:10:25.
Zarządzenie nr 60/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.
 Zarządzenie nr 60/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:29:41 | Data modyfikacji: 2019-05-22 09:10:25.
Zarządzenie nr 61/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia
raportu o stanie Gminy Ciepłowody za 2018 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/19

 Zarządzenie nr 61/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:04:52 | Data modyfikacji: 2019-05-31 14:02:54.
Zarządzenie nr 62/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie nr 62/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:43:59 | Data modyfikacji: 2019-06-28 08:45:36.
Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019r.

Zarządzenie nr 63/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:01:32 | Data modyfikacji: 2019-06-28 14:02:24.
Zarządzenie nr 64/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie nr 64/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:42:05 | Data modyfikacji: 2019-06-28 14:02:24.
Zarządzenie nr 65/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie nr 65/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:47:45 | Data modyfikacji: 2019-06-28 14:02:24.
Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie nr 66/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-01 07:51:10 | Data modyfikacji: 2019-06-28 14:02:24.
Zarządzenie nr 67/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie nr 67/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-10 07:47:10 | Data modyfikacji: 2019-06-28 14:02:24.
Zarządzenie nr 68/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia
procedur wykorzystywania środków funduszu
sołeckiego

Zarządzenie nr 68/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:50:03 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 69/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na
terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie nr 69/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-19 07:58:04 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu Koordynującego realizację Programu
Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Ciepłowody na lata 2018 - 2022
 Zarządzenie nr 70/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:01:10 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 71/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw monitoringu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Ciepłowody
 Zarządzenie nr 71/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:03:28 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 72/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw monitoringu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Ciepłowody
 Zarządzenie nr 72/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-19 13:29:21 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 73/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.
 Zarządzenie nr 73/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:42:21 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 74/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Odbioru Końcowego
 Zarządzenie nr 74/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-31 14:05:47 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 75/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek
budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie nr 75/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-07-31 14:08:24 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:55:09.
Zarządzenie nr 76/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.
 Zarządzenie nr 76/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-05 07:18:14 | Data modyfikacji: 2019-08-05 07:24:34.
Zarządzenie nr 77/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Socjalnej
 Zarządzenie nr 77/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-05 07:20:30 | Data modyfikacji: 2019-08-05 07:24:34.
Zarządzenie nr 78/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwie rolnym, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie
gminy Ciepłowody w 2019 r.
 Zarządzenie nr 78/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-05 07:23:32 | Data modyfikacji: 2019-08-05 07:24:34.
Zarządzenie nr 79/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości
 Zarządzenie nr 79/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-21 09:02:34 | Data modyfikacji: 2019-08-05 07:24:34.
Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć

Zarządzenie nr 80/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-28 08:49:01 | Data modyfikacji: 2019-08-28 08:49:44.
Zarządzenie nr 81/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia
radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2019
r. Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka
Publiczna Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury
- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody
oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia
Ciepłowody.

Zarządzenie nr 81/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-26 16:44:42 | Data modyfikacji: 2019-08-26 16:47:57.
Zarządzenie nr 82/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
stałej komisji do spraw brakowania kopii
protokołów z referendów i wyborów powszechnych
organów państwowych, organów stanowiących
jednostki samorządu terytorialnego oraz wójta, a
także wyborów do Parlamentu Europejskiego
odbywających się na terenie Gminy Ciepłowody

Zarządzenie nr 82/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-26 16:51:43 | Data modyfikacji: 2019-08-26 16:52:09.
Zarządzenie nr 83/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w
Ciepłowodach do dokonywania czynności
związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 83/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-08-26 16:54:29 | Data modyfikacji: 2019-08-26 16:54:54.
Zarządzenie nr 84/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 84/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-02 08:26:20 | Data modyfikacji: 2019-09-02 08:26:54.
Zarządzenie nr 85/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów
przesyłek wpływających, nieotwieranych przez
punkt kancelaryjny Urzędu Gminy w Ciepłowodach

Zarządzenie nr 85/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-02 08:28:34 | Data modyfikacji: 2019-09-02 08:29:04.
Zarządzenie nr 86/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 86/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:00:28 | Data modyfikacji: 2019-09-02 17:01:02.
Zarządzenie nr 87/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie nr 87/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-02 08:32:01 | Data modyfikacji: 2019-09-02 08:32:32.
Zarządzenie nr 88/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach

Zarządzenie nr 88/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-02 08:35:08 | Data modyfikacji: 2019-09-02 08:35:36.
Zarządzenie nr 89/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie nr 89/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-03 10:47:54 | Data modyfikacji: 2019-09-03 10:48:16.
Zarządzenie nr 90/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie ipoważnienia
pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych

Zarządzenie nr 90/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-09 12:29:11 | Data modyfikacji: 2019-09-09 12:29:41.
Zarządzenie nr 91/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 91/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-16 12:14:49 | Data modyfikacji: 2019-09-16 12:15:42.
Zarządzenie nr 92/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 roku

Zarządzenie nr 92/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:57:05 | Data modyfikacji: 2019-09-18 13:57:40.
Zarządzenie nr 93/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ciepłowodach

Zarządzenie nr 93/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 11:32:49 | Data modyfikacji: 2019-09-30 11:33:14.
Zarządzenie nr 94/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie stawek czynszu
za 1m/2 lokali użytkowych na terenie Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie nr 94/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:12:31 | Data modyfikacji: 2019-09-27 14:13:04.
Zarządzenie nr 95/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie stawek czynszu
regulowanego za 1m/2 powierzchni użytkowej,
samodzielnych lokali mieszkalnych, wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciepłowody

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:14:59 | Data modyfikacji: 2019-09-27 14:15:23.
Zarządzenie nr 96/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie stawek czynszu
dzierżawnego za grunty zajęte na cele handlowe

Zarządzenie nr 96/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 11:34:24 | Data modyfikacji: 2019-09-30 11:34:57.
Zarządzenie nr 97/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019r.

Zarządzenie nr 97/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:28:24 | Data modyfikacji: 2019-10-08 11:28:58.
Zarządzenie nr 98/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 października 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej
składników majątkowych w świetlicy w Kobylej
Głowie

Zarządzenie nr 98/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:30:41 | Data modyfikacji: 2019-10-08 11:31:12.
Zarządzenie nr 99/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania
Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Ciepłowody, ze środków budżetu gminy w
formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 99/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:36:34 | Data modyfikacji: 2019-10-17 08:38:09.
Zarządzenie nr 100/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 100/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:57:41 | Data modyfikacji: 2019-10-17 08:58:44.
Zarządzenie nr 101/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 października 2019 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach do prowadzenia
postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w
indywidualnych sprawach o zasiłki dla opiekunów,
należących do właściwości Gminy Ciepłowody

Zarządzenie nr 101/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:41:52 | Data modyfikacji: 2019-10-17 08:42:19.
Zarządzenie nr 102/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 265/2013 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania
koordynatora komisji do spraw kontroli zarządczej
oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w
Urzędzie gminy Ciepłowody oraz w sprawie zasad
przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie nr 102/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-10-17 08:51:45 | Data modyfikacji: 2019-10-17 08:53:23.
Zarządzenie nr 103/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 103/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:32:25 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:33:20.
Zarządzenie nr 104/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie nr 104/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:47:20 | Data modyfikacji: 2019-11-04 14:47:48.
Zarządzenie nr 105/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 105/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:48:38 | Data modyfikacji: 2019-11-07 13:54:57.
Zarządzenie nr 106/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zwołania
zebrania wiejskiego sołectwa Kobyla Głowa w celu
wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej

Zarządzenie nr 106/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:37:27 | Data modyfikacji: 2019-11-06 10:38:13.
Zarządzenie nr 107/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko kierownicze urzędnicze -
główna księgowa

Zarządzenie nr 107/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:40:54 | Data modyfikacji: 2019-11-06 10:41:34.
Zarządzenie nr 108/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania
stałej komisji do oceny przydatności i dalszego
zagospodarowania składników majątku ruchomego

Zarządzenie nr 108/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-14 10:58:20 | Data modyfikacji: 2019-11-14 10:59:13.
Zarządzenie nr 109/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania
stałej komisji do oceny przydatności i dalszego
zagospodarowania składników majątku ruchomego

Zarządzenie nr 109/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-14 13:26:33 | Data modyfikacji: 2019-11-14 13:27:58.
Zarządzenie nr 110/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 110/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:06:28 | Data modyfikacji: 2019-11-21 11:07:18.
Zarządzenie nr 111/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody

Zarządzenie nr 111/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-18 11:36:58 | Data modyfikacji: 2019-11-18 11:38:18.
Zarządzenie nr 112/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 112/19

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Plan wydatków

Załączniki od nr 3 do nr 9

Załączniki od nr 10 do nr 12

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-18 11:39:27 | Data modyfikacji: 2019-11-18 12:15:08.
Zarządzenie nr 114/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Ciepłowody

Zarządzenie nr 114/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-22 07:56:23 | Data modyfikacji: 2019-11-22 07:57:06.
Zarządzenie nr 115/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zwołania
zebrania wiejskiego sołectwa Kobyla Głowa w celu
wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej

Zarządzenie nr 115/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:56:29 | Data modyfikacji: 2019-11-26 07:53:53.
Zarządzenie nr 116/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 116/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-28 10:48:24 | Data modyfikacji: 2019-11-28 10:48:59.
Zarządzenie nr 117/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn.
"Remont drogi gminnej w Ciepłowodach, działka nr
ewid. 1209,1211,1183,1182"

Zarządzenie nr 117/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-28 10:51:41 | Data modyfikacji: 2019-11-28 10:52:13.
Zarządzenie nr 118/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia
dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu
Gminy Ciepłowody

Zarządzenie nr 118/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-28 10:40:40 | Data modyfikacji: 2019-11-28 10:41:26.
Zarządzenie nr 119/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 119/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-03 12:48:53 | Data modyfikacji: 2019-12-03 12:49:31.
Zarządzenie nr 120/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn.
"BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH"

Zarządzenie nr 120/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-06 08:26:10 | Data modyfikacji: 2019-12-06 08:26:46.
Zarządzenie nr 121/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciepłowody

Zarządzenie nr 121/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:07:22 | Data modyfikacji: 2019-12-06 12:07:56.

Zobacz:
 2019r. . 
Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:07:22
Data modyfikacji: 2019-12-06 12:07:56
Opublikowane przez: Sebastian Hebda